Chuỗi event khai mở Server

Tích lũy Nạp:

 

 

Thời hạn Điều kiện Mốc Quà
Ngày 1-7 Tích
Lũy
Nạp
KNB
980 Danh hiệu-Bách Bộ Xuyên Trường
Đan x3 exp *1
Đá cường hóa trang bị *20
2560 Trang bị y phục đỏ bậc 6
Kim Giáp Hổ Vương
Đá Công lv5 *1
4560 Thời trang vũ khí-lôi thần
Thú Cưỡi Linh Động Đan
Đan exp x5 *1
8760 trang bị đầu khôi đỏ bậc 6
Dê Con
Cánh Linh Động Đan *3
15000 Cánh-Long Chiến cửu thiên
Thần binh linh động đan *5
Sách kỹ năng thần binh*20
10 triệu exp *3
30000 pháp bảo-thái cổ kim long
Thú cưỡi linh động đan *8
Cánh linh động đan *8
Thần binh linh động đan *8
exp đan x10 *1
60000 tọa kỵ-hoàng kim chiến xa
exp đan x10 *1
Thú cưỡi thức tỉnh đan *5
Cánh thức tỉnh đan *5
Thần binh thức tỉnh đan *5
100000 cánh -minh vực tu la (chiến lực 28888, tỉ lệ bao kích, tỉ lệ miễn bạo kích tăng vĩnh viễn 10%)
Đá công lv10 *1
Đá thủ lv10 *1
Đá hp lv10 x1
exp đan x10 *2
200000 Danh hiệu Vương Giả Đỉnh Cao (chiến lực 38888, sát thương bao kích tăng vĩnh viễn 50%)
exp đan x10 *6
Y phục toàn công đỏ bậc 7 cấp 1 có thể mặc

 

Trong 7 ngày đầu mở sever, bất cứ khi nào tiến hành nạp vào game đều được ghi nhận để nhận quà tại các mốc

 

Thượng Tiên nạp một lần vượt các mốc quà sẽ nhận được tất cả các mốc quà trước đó

 

Ví dụ: Nạp ngay một lúc 10.000NB có thể tiến hành nhận quà tại các mốc 980NB, 2560NB, 4560NB, 8760NB

 

Pháp bảo Thái Cổ Kim Long

 

Tọa Kỵ Hoàng Kim Chiến Xa

 

Cánh Minh Vực Tu La

 

Bang Tranh Bá

 

 

 

Đua Top

 

Ngày Điều kiện Mục Tiêu Quà
 Ngày 1
Thú cưỡi
Xếp Hạng Thú Cưỡi Hạng 1 Vũ khí toàn công đỏ 90
Thú cưỡi đan *60
exp đan x5 *1
Nhất Kỵ Đương Thiên
Hạng 2-3 Vũ khí toàn công đỏ 80
Thú cưỡi đan * 40
Exp đan x4 *1
Hạng 4-10 Vũ khí toàn công đỏ 70
Thú cưỡi đan *20
Exp đan x3 *1
Bậc Thú cưỡi đạt Bậc 5 Quà Thú Cưỡi Tri Ân
NB khóa *200
       
Ngày 2
Cánh
Xếp hạng cánh Hạng 1 Giáp vai toàn công đỏ 90
Phụng hoàng phi vũ *60
Exp đan x5 *1
Dực Phi Xung Thiên
Hạng 2-3 Giáp vai toàn công đỏ 80
Phụng hoàng phi vũ *40
Exp đan x4 *1
Hạng 4-10 Giáp vai toàn công đỏ 70
Phụng hoàng phi vũ *20
Exp đan x3 *1
Bậc cánh đạt Bậc 5 Quà Cánh Tri Ân
NB khóa *200
       
Ngày 3
Thần binh
Xếp hạng thần binh Hạng 1 Giáp tay toàn công 90
Thần binh vẫn thiết *60
Exp đan x5 *1
Binh Lập Lăng Tiêu
Hạng 2-3 Giáp tay toàn công 80
Thần Binh Vẫn Thiết *40
Exp đan x4 *1
Hạng 4-10 Giáp tay toàn công 70
Thần binh vẫn thiết *20
Exp đan x3 *1
Bậc thần binh đạt Bậc 5 Quà Thần Binh Tri Ân
NB khóa *200
       
Ngày 4
Pháp bảo
Xếp hạng pháp bảo Hạng 1 Giày toàn công đỏ 100
Pháp bảo đan *60
Exp đan x5 *1
Vạn Pháp Sinh Liên
Hạng 2-3 Giày toàn công đỏ 90
Pháp bảo đan *40
Exp đan x4 *1
Hạng 4-10 Giày toàn công đỏ 80
Pháp bảo đan *20
Exp đan x3 *1
Bậc pháp bảo đạt Bậc 5 Quà Pháp Bảo Tri Ân
NB khóa *200
       
 Ngày 5
Thú cưỡi
Xếp hạng thú cưỡi Hạng 1 Đai toàn công đỏ 100
Thú cưỡi đan *60
Exp đan x5 *1
Linh Bái Tam Giới
Hạng 2-3 Đai toàn công đỏ 90
Thú cưỡi đan *40
Exp đan x4 *1
Hạng 4-10 Đai toàn công đỏ 80
Thú cưỡi đan *20
Exp đan x3 *1
Bậc thú cưỡi đạt Bậc 5 Quà Thú Cưỡi Tri Ân
NB khóa *200
       
Ngày 6
Cánh
Xếp hạng cánh Hạng 1 Hộ oản toàn công 100
Phụng hoàng phi vũ *60
Exp đan x5 *1
Độc Bộ Thần Châu
Hạng 2-3 Hộ oản toàn công 90
Phụng hoàng phi vũ *40
Exp đan *1
Hạng 4-10 Hộ oản toàn công 80
Phụng hoàng phi vũ *20
Exp đan x3 *1
Bậc cánh đạt Bậc 5 Quà Cánh Tri Ân
NB khóa *200
       
Ngày 7
Thần binh
Xếp hạng thần binh Hạng 1 Hộ đùi toàn công 100
Thần binh vẫn thiết *60
Exp đan x5 *1
Phật Sinh Vạn Tượng
Hạng 2-3 Hộ đùi toàn công 90
Thần Binh Vẫn Thiết *40
Exp đan x4 *1
Hạng 4-10 Hộ đùi toàn công 80
Thần binh vẫn thiết *20
Exp đan x3 *1
Bậc thần binh đạt Bậc 5 Quà Thần Binh Tri Ân
Nb khóa *200

 

 

Trong 7 ngày đầu mở sever, mỗi ngày sẽ có một BXH thuộc các loại Thú Cưỡi, Cánh, Thần Binh, Pháp Bảo

 

 

Quà thứ hạng sẽ được phát vào ngày hôm sau

 

        

 

       Vũ Khí Toàn Công- Đỏ                                  Giáp Vai Toàn Công- Đỏ

 

 

 

 

    

Giáp Tay Toàn Công- Đỏ                                  Giày Toàn Công- Đỏ

 

 

 

    

Đai Toàn Công- Đỏ                                  Hộ Oản Toàn Công- Đỏ  

 

 

 

Hộ Đùi Công- Đỏ​

 

 

 

    

     

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần hỗ trợ