Chuỗi Ưu đãi mở server

 

 

Ưu đãi theo ngày nạp

 

Ngày NB nạp Số lần có thể nạp
 nhận thưởng
Quà
Ngày 1
Thú cưỡi
500 1 Thú Cưỡi Đan *8
Túi NB (nhận ngẫu nhiên 88~8888NB khóa) *2
Sách skill thú cưỡi *3
Cực phẩm long lân (giới hạn 24h) *1
1000 1 Thú Cưỡi Đan *18
Thú cưỡi linh động đan *1
Túi đá (ngẫu nhiên nhận 1 viên đá lv4-6) *1
Cực phẩm long lân (giới hạn 24h) *1
2000 25 Thú Cưỡi Đan *28
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv5-7) *1
Exp đan x3 *1
Cực phẩm long lân (giới hạn 24h) *1
5000 1 Thú Cưỡi Đan *68
Thẻ ảo hóa Băng Tinh Huyền Long
Exp đan x4 *1
Cực phẩm long lân (giới hạn 24h)
10000 1 Thú Cưỡi Đan *128
Danh hiệu Chúa Tể Tam Giới
Exp đan x5 *1
Cực phẩm long lân (giới hạn 24h) *3
       
Ngày 2
Cánh
500 1 Phụng Hoàng Phi Vũ *8
Túi NB (nhận ngẫu nhiên 88~8888 NB khóa) x2
Sách skill Cánh *3
Cực phẩm phượng vũ (giới hạn 24h) *1
1000 1 Phụng Hoàng Phi Vũ *18
Cánh linh động đan *1
Túi đá (ngẫu nhiên nhận 1 viên đá lv4-6) *1
Cực phẩm phượng vũ (giới hạn 24h) *1
2000 25 Phụng Hoàng Phi Vũ *28
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv5-7) *1
Exp đan x3 *1
Cực phẩm phượng vũ (giới hạn 24h) *1
5000 1 Phụng Hoàng Phi Vũ *68
Thẻ ảo hóa Lục Kiêu Tuyệt Dực
Exp đan x4 *1
Cực phẩm phượng vũ (giới hạn 24h) *2
10000 1 Phụng Hoàng Phi Vũ *128
Anh hiệu Rung Chuyển Đất Trời
Exp đan x5 *1
Cực phẩm phượng vũ (giới hạn 24h) *3
       
Ngày 3
Thần Binh
500 1 Thần Binh Vẫn Thiết *8
Túi NB (nhận ngẫu nhiên 88~8888 NB khóa) *2
Sách skill thần binh *3
Cực phẩm huân thiết (giới hạn 24h) *1
1000 1 Thần Binh Vẫn Thiết *18
Thần binh linh động đan *1
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv4-6) *1
Cực phẩm huân thiết (giới hạn 24h) *1
2000 25 Thần Binh Vẫn Thiết *28
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv5-7) *1
Exp đan x3 *1
Cực phẩm huân thiết (giới hạn 24h) *1
5000 1 Thần Binh Vẫn Thiết *68
Thẻ ảo hóa Tiên Tung Cùng Kỳ
Exp đan x4 *1
Cực phẩm huân thiết (giới hạn 24h) *2
10000 1 Thần Binh Vẫn Thiết *128
Danh hiệu Phi Long Tại Thiên
Exp đan x5 *1
Cực phẩm huân thiết (giới hạn 24h) *3
       
Ngày 4
Pháp bảo
500 1 Pháp Bảo Đan *8
Túi NB (nhận ngẫu nhiên 88~8888NB khóa) *2
Sách skill pháp bảo *3
Cực phẩm ngũ hành (giới hạn 24h) *1
1000 1 Pháp Bảo Đan *18
Pháp bảo linh động đan *1
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv4-6) *1
Cực phẩm ngũ hành (giới hạn 24h) *1
2000 25 Pháp Bảo Đan *28
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv5-7) *1
 Exp đan x3 *1
Cực phẩm ngũ hành (giới hạn 24h) *1
5000 1 Pháp Bảo Đan *68
Thẻ ảo hóa Nguyên Thủy Viêm Ma
Exp đan x4 *1
Cực phẩm ngũ hành (giới hạn 24h) *2
10000 1 Pháp Bảo Đan *128
Danh hiệu Đăng Phong Tạo Cực
Exp đan x5 *1
Cực phẩm ngũ hành (giới hạn 24h) *3
       
Ngày 5
Thú cưỡi
500 1 Thú Cưỡi Đan *8
Túi NB (nhận ngẫu nhiên 88~8888 NB khóa) *2
Sách skill thú cưỡi *3
Cực phẩm long hồn (giới hạn 24h) *1
1000 1 Thú Cưỡi Đan *18
Thú cưỡi linh động đan *1
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv4-6) *1
Cực phẩm long hồn (giới hạn 24h) *1
2000 25 Thú Cưỡi Đan *28
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv5-7) *1
Exp đan x3 *1
Cực phẩm long hồn (giới hạn 24h) *1
5000 1 Thú Cưỡi Đan *68
Thẻ ảo hóa Pháp Bảo- Xã Tắc Đồ
Exp đan x4 *1
Cực phẩm long hồn (giới hạn 24h) *2
10000 1 Thú Cưỡi Đan *128
Danh hiệu Quân Lâm Thiên Hạ
Exp đan x5 *1
Cực phẩm long hồn (giới hạn 24h) *3
       
Ngày 6
Cánh
500 1 Phụng Hoàng Phi Vũ *8
Túi NB (nhận ngẫu nhiên 88~8888 NB khóa) *2
Sách skill cánh *3
Cực phẩm tinh trận *1
1000 1 Phụng Hoàng Phi Vũ *18
Cánh linh động đan *1
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv4-6) *1
Cực phẩm tinh trận (giới hạn 24h) *1
2000 25 Phụng Hoàng Phi Vũ *28
Túi đá (nhận ngẫu nhiên  1 viên đá lv5-7) *1
Exp đan x3 *1
Cực phẩm tinh trận (giới hạn 24h) *1
5000 1 Phụng Hoàng Phi Vũ *68
Thẻ ảo hóa Pháp Bảo- Lưỡng Cực Nhận
Exp đan x4 *1
Cực phẩm tinh trận (giới hạn 24h) *2
10000 1 Phụng Hoàng Phi Vũ *128
Danh hiệu Tuyệt Thế Chiến Thần
Exp đan x5 *1
Cực phẩm tinh trận (giới hạn 24h) *3
       
Ngày 7
Thần binh
500 1 Thần Binh Vẫn Thiết *8
Túi NB (nhận ngẫu nhiên 88~8888 NB khóa) *2
Sách skill thần binh *3
Cực phẩm chiến linh (giới hạn 24h) *1
1000 1 Thần Binh Vẫn Thiết *18
Thần binh linh động đan *1
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv 4-6) *1
Cực phẩm chiến linh (giới hạn 24h) *1
2000 25 Thần Binh Vẫn Thiết *28
Túi đá (nhận ngẫu nhiên 1 viên đá lv6-7) *1
Exp đan x3 *1
Cực phẩm chiến linh (giới hạn 24h) *1
5000 1 Thần Binh Vẫn Thiết *68
Thẻ ảo hóa Pháp Bảo- Bát Quái Kính
Exp đan x4 *1
Cực phẩm chiến linh (giới hạn 24h) *2
10000 1 Thần Binh Vẫn Thiết *128
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn
Exp đan x5 *1
Cực phẩm chiến linh (giới hạn 24h) *3

 

Trong 7 ngày đầu mở sever, mỗi ngày sẽ có một sự kiện nạp riêng. Sự kiện này hỗ trợ các loại tăng cấp đan phù hợp cho sự kiện Đua Top

 

Thượng Tiên nạp một lần vượt các mốc quà sẽ nhận được tất cả các mốc quà trước đó

 

Ví dụ: Nạp ngay một lúc 10.000NB có thể tiến hành nhận quà tại tất cả các mốc nhỏ hơn. Riêng mốc nạp 2.000NB có thể nhận 5 lần (mốc nạp 2.000NB tối đa nhận 25 lần)

 

Thú cưỡi Băng Tinh Huyền Long

 

Thú cưỡi Lục Kiêu Tuyệt Dực

 


Thú cưỡi Tiên Tung Cùng Kỳ

 

Thú cưỡi Nguyên Thủy Viêm Ma

 

Đổi Tiến Cấp Đan

 

Ngày Nguyên liệu Quà
 Ngày 1 Cực phẩm long lân (24h hết hạn) *4
Thú cưỡi đan *1 (không khóa)
Cực phẩm long lân (24h hết hạn) *6
Thú cưỡi thức tỉnh đan *2
Thú cưỡi bùa may mắn (thời hạn)
Thú cưỡi đan-May (+6 có thể dùng 24h hết hạn) *50
Cực phẩm long lân (24h hết hạn) *14
Thú cưỡi đan *1 (không khóa)
Cực phẩm long lân (24h hết hạn) *16
Thú cưỡi thức tỉnh đan *3
Thú cưỡi đan (thời hạn) *50
Thú cưỡi đan-Vương (+7 có thể dùng 24h hết hạn) *150
Cực phẩm long lân (24h hết hạn) *21
Thú cưỡi đan *1 (không khóa)
Cực phẩm long lân (24h hết hạn) *23
Thú cưỡi thức tỉnh đan *5
Thú cưỡi đan (thời hạn) *100
Thú cưỡi đan-Hoàng (+8 có thể dùng 24h hết hạn) *300
Cực phẩm long lân (24h hết hạn) *38
Thú cưỡi đan *1 (không khóa)
Vương Giả Tăng Cấp Đan *1
Exp đan x10 *1
Thú cưỡi đan (thời hạn) *200
Thú cưỡi đan-Chí (+9 có thể dùng 24h hết hạn) *500
     
Ngày 2 Cực phẩm phượng vũ (24h hết hạn) *4
Phụng hoàng phi vũ *1 (không khóa)
Cực phẩm phượng vũ (24h hết hạn) *6
Cánh thức tỉnh đan *2
Cánh bùa may mắn (thời hạn)
Phụng hoàng phi vũ-May (+6 có thể dùng 24h hết hạn) *50
Cực phẩm phượng vũ (24h hết hạn) *14
Phụng hoàng phi vũ *1 (không khóa)
Cực phẩm phượng vũ (24h hết hạn) *16
Cánh thức tỉnh đan *3
Phụng hoàng phi vũ (thời hạn) *50
Phụng hoàng phi vũ-Vương (+7 có thể dùng 24h hết hạn) *150
Cực phẩm phượng vũ (24h hết hạn) *21
Phụng hoàng phi vũ *1 (không khóa)
Cực phẩm phượng vũ (24h hết hạn) *23
Cánh thức tỉnh đan *5
Phụng hoàng phi vũ (thời hạn) *100
Phụng hoàng phi vũ-Hoàng (+8 có thể dùng 24h hết hạn) *300
Cực phẩm phượng vũ (24h hết hạn) *38
Phụng hoàng phi vũ *1 (không khóa)
Vương Giả Tăng Cấp Đan *1
Exp đan x10 *1
Phụng hoàng phi vũ (thời hạn) *200
Phụng hoàng phi vũ-Chí (+9 có thể dùng 24h hết hạn) *500
     
Ngày 3 Cực phẩm vẫn thiết (24h hết hạn) *4
Thần binh vẫn thiết *1 (không khóa)
Cực phẩm vẫn thiết (24h hết hạn) *6
Thần binh thức tỉnh đan *2
Thân binh bùa may mắn
Thần binh vẫn thiết-May (+6 có thể dùng 24h hết hạn) *50
Cực phẩm vẫn thiết (24h hết hạn) *14
Thần binh vẫn thiết *1 (không khóa)
Cực phẩm vẫn thiết (24h hết hạn) *16
Thần binh thức tỉnh đan *3
Thân binh vẫn thiết (thời hạn) *50
Thần binh vẫn thiết-Vương (+7 có thể dùng 24h hết hạn) *150
Cực phẩm vẫn thiết (24h hết hạn) *21
Thần binh vẫn thiết *1 (không khóa) 
Cực phẩm vẫn thiết (24h hết hạn) *23
Thần binh thức tỉnh đan *5
Thân binh vẫn thiết (thời hạn) *100
Thần binh vẫn thiết-Hoàng (+8 có thể dùng 24h hết hạn) *300
Cực phẩm vẫn thiết (24h hết hạn) *38
Thần binh vẫn thiết *1 (không khóa)
Vương Giả Tăng Cấp Đan *1
Exp đan x10 *1
Thần binh vẫn thiết (thời hạn) *200
Thần binh vẫn thiết-Chí (+9 có thể dùng 24h hết hạn) *500
     
Ngày 4 Cực phẩm ngũ hành (24h hết hạn) *4
Pháp bảo đan *1 (không khóa) 
Cực phẩm ngũ hành (24h hết hạn) *6
Pháp bảo thức tỉnh đan *2
Pháp bảo bùa may mắn
Pháp bảo đan-May (+6 có thể dùng 24h hết hạn) *50
Cực phẩm ngũ hành (24h hết hạn) *14
Pháp bảo đan  *1 (không khóa) 
Cực phẩm ngũ hành (24h hết hạn) *16
Pháp bảo thức tỉnh đan *3
Pháp bảo đan (thời hạn) *50
Pháp bảo đan-Vương (+7 có thể dùng 24h hết hạn) *150
Cực phẩm ngũ hành (24h hết hạn) *21
Pháp bảo đan  *1 (không khóa)
Cực phẩm ngũ hành (24h hết hạn) *23
Pháp bảo thức tỉnh đan *5
Pháp bảo đan (thời hạn) *100
Pháp bảo đan-Hoàng (+8 có thể dùng 24h hết hạn) *300
Cực phẩm ngũ hành (24h hết hạn) *38
Pháp bảo đan *1 (không khóa)
Vương Giả Tăng Cấp Đan *1
Exp đan x10 *1
Pháp bảo đan (thời hạn) *200
Pháp bảo đan-Chí (+9 có thể dùng 24h hết hạn) *500
     
Ngày 5 Cực phẩm long hồn (24h hết hạn) *4
Thú cưỡi đan *1 (không khóa)
Cực phẩm long hồn (24h hết hạn) *6
Thú cưỡi thức tỉnh đan *2
Thú cưỡi bùa may mắn
Thú cưỡi đan-May (+6 có thể dùng 24h hết hạn) *50
Cực phẩm long hồn (24h hết hạn) *14
Thú cưỡi đan *1 (không khóa)
Cực phẩm long hồn (24h hết hạn) *16
Thú cưỡi thức tỉnh đan *3
Thú cưỡi đan (thời hạn) *50
Thú cưỡi đan-Vương (+7 có thể dùng 24h hết hạn) *150
Cực phẩm long hồn (24h hết hạn) *21
Thú cưỡi đan *1 (không khóa)
Cực phẩm long hồn (24h hết hạn) *23
Exp đan x10 *1
Thú cưỡi đan (thời hạn) *100
Thú cưỡi đan-Hoàng (+8 có thể dùng 24h hết hạn) *300
Cực phẩm long hồn (24h hết hạn) *38
Thú cưỡi đan *1 (không khóa)
Vương Giả Tăng Cấp Đan *1
Exp đan x10 *1
Thú cưỡi đan (thời hạn) *200
Thú cưỡi đan-Chí (+9 có thể dùng 24h hết hạn) *500
     
Ngày 6 Cực phẩm tinh trận (24h hết hạn) *4
Phụng hoàng phi vũ *1 (không khóa)
Cực phẩm tinh trận (24h hết hạn) *6
Cánh thức tỉnh đan *2
Cánh bùa may mắn
Phụng hoàng phi vũ-May (+6 có thể dùng 24h hết hạn) *50
Cực phẩm tinh trận (24h hết hạn) *14
Phụng hoàng phi vũ *1 (không khóa)
Cực phẩm tinh trận (24h hết hạn) *16
Cánh thức tỉnh đan *3
Phụng hoàng phi vũ (thời hạn) *50
Phụng hoàng phi vũ-Vương (+7 có thể dùng 24h hết hạn) *150
Cực phẩm tinh trận (24h hết hạn) *21
Phụng hoàng phi vũ *1 (không khóa)
Cực phẩm tinh trận (24h hết hạn) *23
Exp đan x10 *1
Phụng hoàng phi vũ (thời hạn) *100
Phụng hoàng phi vũ-Hoàng (+8 có thể dùng 24h hết hạn) *300
Cực phẩm tinh trận (24h hết hạn) *38
Phụng hoàng phi vũ *1 (không khóa)
Vương Giả Tăng Cấp Đan *1
Exp đan x10 *1
Phụng hoàng phi vũ (thời hạn) *200
Phụng hoàng phi vũ-Chí (+9 có thể dùng 24h hết hạn) *500
     
Ngày 7 Cực phẩm chiến linh (24h hết hạn) *4
Thần binh vẫn thiết *1 (không khóa)
Cực phẩm chiến linh (24h hết hạn) *6
Thần binh thức tỉnh đan *2
Thần binh bùa may mắn
Thần binh đan-May (+6 có thể dùng 24h hết hạn) *50
Cực phẩm chiến linh (24h hết hạn) *14
Thần binh vẫn thiết *1 (không khóa)
Cực phẩm chiến linh (24h hết hạn) *16
Thần binh thức tỉnh đan *3
Thần binh đan (thời hạn) *50
Thần binh đan-Vương (+7 có thể dùng 24h hết hạn) *150
Cực phẩm chiến linh (24h hết hạn) *21
Thần binh vẫn thiết *1 (không khóa)
Cực phẩm chiến linh (24h hết hạn) *23
Exp đan x10 *1
Thần binh đan (thời hạn) *100
Thần binh đan-Hoàng (+8 có thể dùng 24h hết hạn) *300
Cực phẩm chiến linh (24h hết hạn) *37
Thần binh vẫn thiết *1 (không khóa)
Vương Giả Tăng Cấp Đan *1
Exp đan x10 *1
Thần binh đan (thời hạn) *200
Thần binh đan-Chí (+9 có thể dùng 24h hết hạn) *500

 

Trong 7 ngày đầu mở sever, mỗi ngày sẽ có một sự kiện đổi quà tăng cấp đan phù hợp hỗ trợ cho sự kiện Đua Top

 

Sử dụng nguyên liệu Cực Phẩm có được từ sự kiện Hôm Nay Nạp kèm 1 viên tăng cấp đan "không khóa" theo yêu cầu là có thể nhận được quà rồi

 

Tiến Cấp

 

Ngày Bậc Quà
Ngày 1
Thú cưỡi
3bậc Thú Cưỡi Đan *12
Sách skill thú cưỡi *2
4bậc Thú Cưỡi Đan *25
Sách skill thú cưỡi *3
5bậc Thú Cưỡi Đan *50
Thú cưỡi linh động đan *1
Thú cưỡi đan Siêu (hạn giờ) *50
6bậc Thú Cưỡi Đan *75
Thú cưỡi thức tỉnh đan *1
Thú cưỡi đan May (hạn giờ) *75
     
Ngày 2
Cánh
3bậc Phụng Hoàng Phi Vũ *12
Sách skill cánh *2
4bậc Phụng Hoàng Phi Vũ *25
Sách skill cánh *3
5bậc Phụng Hoàng Phi Vũ *50
Cánh linh động đan *1
Phụng hoàng phi vũ Siêu (hạn giờ) *50
6bậc Phụng Hoàng Phi Vũ *75
Cánh thức tỉnh đan *1
Phụng hoàng phi vũ May (hạn giờ) *75
     
Ngày 3
Thần Binh
3bậc Thần Binh Vẫn Thiết *12
Sách skill thần binh *2
4bậc Thần Binh Vẫn Thiết *25
Sách skill thần binh *3
5bậc Thần Binh Vẫn Thiết *50
Thần binh linh động đan *1
Thần binh vẫn thiết Siêu (hạn giờ) *50
6bậc Thần Binh Vẫn Thiết *75
Thần binh thức tỉnh đan *1
Thần binh vẫn thiết May (hạn giờ) *75
     
Ngày 4
Pháp bảo
3bậc Pháp Bảo Đan *12
Sách skill pháp bảo *2
4bậc Pháp Bảo Đan *25
Sách skill pháp bảo *3
5bậc Pháp Bảo Đan *50
Pháp bảo linh động đan *1
Pháp bảo đan Siêu *50
6bậc Pháp Bảo Đan *75
Pháp bảo thức tỉnh đan *1
Pháp bảo đan May (hạn giờ) *75
     
Ngày 5
Thú cưỡi
3bậc Thú Cưỡi Đan *12
Sách skill thú cưỡi *2
4bậc Thú Cưỡi Đan *25
Sách skill thú cưỡi *3
5bậc Thú Cưỡi Đan *50
Thú cưỡi linh động đan *1
Thú cưỡi đan Siêu (hạn giờ) *50
6bậc Thú Cưỡi Đan *75
Thú cưỡi thức tỉnh đan *1
Thú cưỡi đan May (hạn giờ) *75
     
Ngày 6
Cánh
3bậc Phụng Hoàng Phi Vũ *12
Sách skill cánh *2
4bậc Phụng Hoàng Phi Vũ *25
Sách skill cánh *3
5bậc Phụng Hoàng Phi Vũ *50
Cánh linh động đan *1
Phụng hoàng phi vũ Siêu (hạn giờ) *50
6bậc Phụng Hoàng Phi Vũ *75
Cánh thức tỉnh đan *1
Phụng hoàng phi vũ May (hạn giờ) *75
     
Ngày 7
Thần binh
3bậc Thần Binh Vẫn Thiết *12
Sách skill thần binh *2
4bậc Thần Binh Vẫn Thiết *25
Sách skill thần binh *3
5bậc Thần Binh Vẫn Thiết *50
Thần binh linh động đan *1
Thần binh vẫn thiết Siêu (hạn giờ) *50
6bậc Thần Binh Vẫn Thiết *75
Thần binh thức tỉnh đan *1
Thần binh vẫn thiết May (hạn giờ) *75

 

 

Trong 7 ngày đầu mở sever, mỗi ngày sẽ có một sự kiện nhận quà khi thú cưỡi, cánh, thần binh hoặc pháp bảo đạt cấp chỉ định

 

Chỉ cần đạt đủ cấp là Thượng Tiên có thể thoải mái nhận quà rồi

 

 Quà mở Server

 

Tên Mua Gói Quà
(NB)
Item 1
Quà Vương Giả 188 Trang bị toàn công cam-Đai thuộc tính Lv60
Trang bị toàn công cam-Giày thuộc tính Lv60
Trang bị toàn công cam-Hộ tay thuộc tính Lv60
Trang bị toàn công cam-Hộ đùi thuộc tính Lv60
Quà Thần Kỵ 388 Ngoại hình thú cưỡi-Kung Fu Panda
(lực chiến 1888, tỉ lệ bạo kích +2%)
Sách skill thú cưỡi *5
Sách skill bị động *3
Linh động đan thú cưỡi *1
Quà Phi Vũ 888 Ngoại hình thiên vũ-Đại Bàng Kim Xí
(lực chiến 2888,sát thương bạo kích+10%)
Sách skill cánh *10
Sách skill bị động *5
Cánh linh động đan *2
Quà Thời Trang 1888 Ngoại hình thời trang-Thiên Cung Kim Hà
(lực chiến 3888, miễn giảm sát thương+2%, sát thương cộng thêm+2%)
Đá cường hóa *50
Sách skill bị động *10
Đá công lv5 *1

 

Trong 7 ngày đầu mở sever, mở bán túi quà Vương Giả, Thần Kỵ, Phi Vũ và Thời Trang

 

Thượng Tiên trực tiếp tiêu phí mua gói quà sẽ nhận được những vật phẩm giá trị

 

Thời trang Thiên Cung Kim Hà

 

 

Bạn cần hỗ trợ