QUÀ ĐĂNG NHẬP

 

Đăng nhập ngày Quà Số Lượng
1 Thú Cưỡi Đan  5
Phụng hoàng phi vũ 2
Thần binh vẫn thiết 2
Sách skill thú cưỡi 1
Đá cường hóa  3
2 Thần tướng Chiến Thần Dương Tiễn 1
Phụng hoàng phi vũ 5
Đá cường hóa  20
Sách skill cánh  2
NB khóa 30
3 Thần tướng Hắc Vô Thường 1
Thần binh vẫn thiết 5
Đá cường hóa  30
Sách skill thần binh 2
NB khóa 50
4 Danh hiệu Thần Thông Quảng Đại 1
Pháp bảo đan 5
Đá cường hóa  40
Sách skill pháp bảo  2
NB khóa 80
5 Y phục toàn công cam Lv60 1
Thú cưỡi đan 5
Đá cường hóa  50
Sách skill thú cưỡi 2
NB khóa 100
6 Đầu khôi toàn công cam Lv60 1
Phụng hoàng phi vũ 5
Đá cường hóa  60
Sách skill cánh 2
NB khóa 120
7 Thần tướng Ngân Giác Đại Vương 1
Thần binh vẫn thiết 5
Đá cường hóa  60
Sách skill thần binh  2
NB khóa 120

 

 

Mỗi ngày tiến hành đăng nhập đều có thể nhận được những phần quà cực kỳ giá trị

 

 


Chiến Thần Dương Tiễn

 

 

Hắc Vô Thường

 

 

Ngân Giác Đại Vương

 

Bạn cần hỗ trợ