Skill Cơ Bản

 

 

 Mỗi Chủng Tộc có hệ thống 6 Skill khác nhau

 Ngoài ra còn có các Skill Bị Động giúp tăng chỉ số nhân vật
 Thượng Tiên có thể sử dụng sách Skill Bị Động để tăng cấp
 

 

 Có thể nhận tại: Ngự Pháp Trừ Yêu, Nhiệm Vụ Ngày, PB Vip, Event…

 

 Đột Phá Tam Giới

 

 

 Hệ thống mạnh hóa Skill Chủng Tộc. Giúp tăng chỉ số nhân vật và cường hóa Skill

 Sử dụng Tam Giới Đạo Hạnh để nâng cấp
 Tam Giới Đạo Hạnh có thể nhận tại: Nhiệm Vụ Chính Tuyến

 

 

Bần Tăng kính bút.

Bạn cần hỗ trợ