Yêu Thần Lục là chức năng thu thập mảnh ghép của quái và Boss PB… giúp tăng chỉ số nhân vật

 

 

 Có thể nhận tại: Quái Dã Ngoại, Boss PB Ảo Hóa, PB, Liên Sever…
Bạn cần hỗ trợ